Sometimes the magical atmosphere of the creative process condenses the major meaning of the artworks.

These photos are taken during the rehearsals of En Kryptò, when the performance was still to be mounted.

A project by Amfidromo Chorotheatro
Kypria International Festival
Choreography: Elena Christodoulidou
Dancers: Ivi Hadjivasiliou, Nicole Yiannaka, Joanna Savva, Maria Masonou, Giannis Economides, Liron Ozeri, Spyros Bekiaris, Apostolos Kousinas
Music: Andreas Moustoukis
Scenography, costumes: Eleni Ioannou
Lighting: Alex Jotovic
Video live streaming: Alexandros Demetriou, Orestis Antonas
Production manager: Antonis Skordilis

Egomio Cultural Centre, Nicosia

Back To Top